EXCHANGE PEJSAGE / BULWARY WIŚLANE WARSAW

Wernisaż 8 czerwca 2018, godz 19.00
Bulwary Wiślane | galeria przy plaży
gen. George’a Smitha Pattona, Warszawa
8 czerwca – 21 czerwca 2018

Wystawa Exchange Pejsage to zwieńczenie współpracy Iwony Rossochackiej Kenny oraz Adrianny Wójcik Muffat Jeandet, artystek, które w malarskim kunszcie nakreślają zderzenie pejzażu miejskiego z perspektywą krajobrazu, uwieczniając swoje wizje w uchwyconym momencie kreacji obrazu. Przedstawiony nam oryginalny dualizm ma swój początek daleko poza brzegiem kanwy, gdzie spokój obserwowanej chwili symbolizuje pragnienie aby utrwalić nie tylko zakres
widzianego obrazu, ale i odczucie: spójrzmy na zalesione wzniesienia i łagodne opustoszałe szlaki, czy wzlatującą ważkę na tle chromatycznej architektury miejskiej zabarwionej zapowiedzią tęczy. Połączenie rzemieślniczej precyzji z pełnym emocji zrozumieniem sztuki malarskiej pozwala na nowo dostrzec otoczenie miejskie i scenerię wiejską, jednocześnie odnajdując sens w nieprzeniknionych zawiłościach losu. Duchową równowagę odnajdziemy w rytmicznej kaskadzie wodospadu połyskującego wśród drzew, czy w burzliwie mrocznym a jednocześnie hipnotycznym warszawskim firmamencie z ewokacyjnie przedstawionym Pałacem Kultury na jego tle. Poruszamy się zatem w swojskim otoczeniu o zwiększonej klarowności. Spójność Exchange Pejsage ma swoje podłoże w odpowiedzi na nakazy kultury i dziedzictwa – przekaz uniwersalny jest jednocześnie przekazem miejscowym, zaś treści miejscowe są równocześnie uniwersalne. Obydwie artystki sugerują iż sceneria nabiera głębi gdy po prostu zatrzymamy się na chwilę aby doświadczyć otaczający nas świat. W przeciwnym wypadku
te same miejsca tracą tę szansę: lokalizacje i przestrzenie w których mieszkamy czy przebywamy, które użytkujemy czy odwiedzamy nie są odpowiednio
doceniane, stając się powszechnym elementem naszej codzienności.

L’exposition Exchange Pejsage est l’aboutissement de la collaboration entre Iwona Rossochacka Kenny et Adrianna Wójcik Muffat Jeandet. Par les oeuvres présentées, ces deux artistes soulignent le contraste entre le paysage urbain et la nature, immortalisant leur ressenti à cette instant dans leurs images. L’originale dualité débute bien avant la toile, au moment ou la quiétude de l’observation de l instant symbolise le désir de cristalliser le ressenti. Regardons ainsi d’un côté les collines boisés et les doux chemins solitaires et de l’autre l’envol d’une libellule sur le fond d’un paysage urbain coloré par le présage d’un arc en ciel.
La combinaison entre la qualité technique et la compréhension approfondie de la peinture permet par ailleurs d’apercevoir autrement l’environnement urbain et le paysage rural, tout en trouvant un sens à la complexité impénétrable de la vie. Le bien être spirituel est tout autant trouvé dans le mouvement cadencé de la cascade aperçue entre les arbres, que dans l’horizon sombre, tumultueux et en même temps hypnotique de Varsovie et de son palais de la culture. C’est donc un monde de clarté accrue dans un environnement familier. L’exposition Exchange Pejsage repose sur les réponses données aux impératifs de la culture et de l’héritage où ce qui est le plus universel est aussi local et parallèlement où ce qui est le plus local est aussi universel. Les deux artistes suggèrent que le décor prend de la profondeur quand on s’arrête tout simplement pour découvrir le monde qui nous entoure. Dans le cas contraire, ces mêmes décors sont alors une occasion manquées : des endroits et des espaces vécus, utilisés ou visités, mais jamais vus ou appréciés pour tout ce qu’ils sont.

The exhibition Exchange Pejsage celebrates a synthesis of collaboration wherein Iwona Rossochacka Kenny and Adrianna Wójcik Muffat Jeandet with painterly mastery elucidate the disquietudes of cityscape and natural spaces, made eternal in the captured instant of the painting’s conception. Here we are presented with an imaginative proposition in duality which begins beyond the portal of the canvas, wherein the stillness of the observable moment represents a yearning to crystallize something not just seen but also sensed: gazing upon forested slopes and soft solitary trails, or foregrounding the lift of a dragonfly’s wings in contrast to a chromed cityscape coloured by a rainbow’s augury. On display is the marrying of craft-like precision and soulful understandings of the art of painting that re-see the environments of the urban and rural and rationalize the strange unknowns of life. Spiritual well-being is also to be found in the the cadenced movement of a waterfall seen through trees, or the tumultuous foregrounding of Warsaw’s sombre, yet hypnotic, skyline, with the Palace of Culture being most evocatively depicted. This is all a world of heightened clarity in familiar surrounds, and in this respect the achievement of Exchange Pejsage lies in its response to the imperative of culture and heritage, wherein what is most universal is also local and what is most local is also universal. Both artists suggest that a setting becomes more when we simply stop and consider our surrounds. For otherwise, these same places are a missed opportunity: localities
and spaces lived in, utilised, or visited, but never seen or appreciated for all that they are.

Barry Keane prof. UW, poeta, pisarz

https://www.se.pl/warszawa/od-wymiany-mieszkan-do-wspolnej-wystawy-inauguracja-galerii-przy-plazy-aa-pPKo-bDSy-DaWt.html